ขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

By | February 21, 2019

ก่อนอื่นอยากให้รู้ก่อนว่าทำไมต้องเป็นเชงเก้น

เชงเก้นเป็นเมืองหนึ่งในประเทศลักแซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสถานที่ลงนามในการทำข้อตกลงยกเว้นการตรวจคนเข้าเมืองตามชายแดนของประเทศในกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศดังต่อไปนี้ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศในเขตเชงเกน

ปัจจุบัน บริษัทที่รับทำวีซ่าคือ VFS global  ตั้งอยู่ที่ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ค่ะ

เราสามารถเข้าไปสมัครได้เลยผ่าน website นี้นะคะ https://www.vfsglobal.ch/switzerland/thailand/ แล้วก็เตรียมเอกสาร

ในส่วน page นี้จะแนะนำการทำวีซ่าของเชงเก้น สวิสเซอร์แลนด์แบบท่องเที่ยวนะคะ

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมเอกสารที่จำเป็นและเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 2

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 3

การยื่นคำร้องขอวีซ่า

ไปยังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าและจัดเตรียมคำร้องขอวีซ่าของท่าน

ขั้นตอนที่ 4

การชำระเงิน

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • เครดิต / เดบิตการ์ด
 • เงินสด

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นคำร้องที่สถานกงสุลส่วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ

 • เงินสด

ขั้นตอนที่ 5

การส่งข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล:

ผู้สมัครจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้:

 • กรณีที่ผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นที่ออกหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สามารถให้ตัวแทนยื่นเอกสารสมัครวีซ่าได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

มาดูในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเลยนะคะ

เอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ

 1. แบบฟอร์มคำร้างขอวีซ่า ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ค่ะ https://www.vfsglobal.ch/switzerland/thailand/Thai/online-application-form.html

2. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 3.5 ซม.* 4 ซม. โดยเป็นรูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ถ่ายหน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง ให้เห็นใบหน้าชัดเจน เห็นใบหูและคิ้ว รูปถ่ายเปิดหน้าผาก รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าชัดเจน ตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที่ และรูปถ่ายต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

photo

3.หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าก่อนหน้านี้ กรุณานำไปแสดงด้วย

4.หนังสือเดินทางฉบับสำเนา 2 ชุด หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (สำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด)

5.หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา หมายความว่าจริงๆ เค้าเอาเฉพาะสำเนา แต่ขอให้เอาฉบับจริงไปยืนยันด้วยค่ะ

6.เอกสารจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เอกสารการจองต้องระบุชื่อผู้สมัคร ให้ตรงตามหนังสือเดินทาง (ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วก่อน เพราะหากวีซ่าไม่ผ่านสถานกงสุลจะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่ถ้าตั๋วถูกและคิดว่าได้วีซ่าแน่ๆ จัดไปก่อนก็ช่วยประหยัดดีนะคะ)

7.ประกันการเดินทาง จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น ถ้าให้ดีควรครอบคลุมวันที่เดินทางจากประเทศไทย จนถึงกลับมาจะดีกว่าค่ะ , จะต้องมีผลบังคับใช้กับพื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ ต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร แสดงเอกสารฉบับจริงและสำเนา ( เราซื้อผ่าน internet ของ cigna ซึ่งก็จะครอบคลุมสามารถทำวีซ่าได้ทุกกรมธรรมม์ และส่งไฟล์ผ่าน e-mail ซึ่งก็ไม่มีปัญหา)

8.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม เป็นเอกสารการจองที่พักตลอดระยะเวลาที่พักในกลุ่มประเทศเชงเก้น และระบุชื่อของผู้สมัครทุกคนที่ไปให้ตรงกับหนังสือเดินทาง

9.แผนการเดินทางโดยละเอียด ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ ท่านจะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามพรมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเดินทางไปในระหว่างทริปเดียวกันนี้

10.หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน

 1. กรณีลูกจ้าง : หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร ระบุวันลาพักผ่อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน
 2. กรณีนักเรียน/นักศึกษา : หนังสือรับรองจากทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบับจริง และยื่นเอกสารสำเนา
 • กรณีเจ้าของกิจการ : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร
 • และเอกสารที่ทุกคนต้องยื่น คือ หลักฐานการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง เป็นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน (แต่เราขอไป 6 เดือน) และมีตราประทับจากทางธนาคาร กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปภัมถ์การเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (bank statement ) ของผู้อุปภัมถ์ โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มีตราประทับธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปภัมถ์ ในบางกรณีท่านอาจจะยื่นสำเนาของอสังหาริมทรัพทย์ (โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

11.เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์ (เด็ก)

 1. ใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง และยื่นตัวสำเนา )
 2. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียว หรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง
  1. ต้องยื่นหนังสือแสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครอง อนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางไปคนเดียว หรือเดินทางไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง โดยเอกสารจะต้องออกจากทางอำเภอ แสดงเอกสารฉบับจริง และยื่นตัวสำเนา
  2. หรือหนังสือยินยอมที่เซ็นโดยผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทาง (หรือทั้งสองท่านที่ไม่ได้เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า วีเอฟเอส ด้วยตัวเอง) แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารสำเนา
 • กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกันหรือผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนที่เด็กเกิด จะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา)
 1. ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย
 2. กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันที่ยื่นเอกสารสมัครวีซ่า ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองท่านที่ไม่สามารถมาได้ โดยยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าข้อมูลส่วนบุคคล)12

12.สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้มีใบอนุญาตทำงาน ฉบับจริง และสำเนา(ถ้ามี) ,ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ( re-entry stamp) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจะต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น

เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ภาษาเยอรมัน , ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยหนึ่งในหน่วยงานด้านการแปลที่ได้รับการรับรอง

 

กรณียื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรอง (legalization) ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

 

Tips เล็กๆ สำหรับเด็ก

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)
 2. ประกันการเดินทางของบางบริษัทจะไม่รับทำเด็กต่ำกว่า 5 ปี แนะนำ ของ scb ราคาไม่แพง และทำครอบคลุมค่ะ ยื่นได้ไม่มีปัญหา
 3. หลักฐานการเงิน ก็ใช้ผู้ปกครองเป็นคนอุปภัมถ์การเดินทาง โดยเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ และยื่นเอกสารของผู้อุปภัมถ์แนบค่ะ ในผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วก็เขียนจดหมายแนบว่าได้เงินบำนาญ หรือมีใครเป็นคนอุปภัมถ์ค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะ
 4. ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แปลเป็นภาษาประจำชาติสวิสเซอร์แลนด์ทั้งหมด ที่เราแปลเราใช้บริการของ

Express Translation Service & Travel Co., Ltd.
888 Mahatun Plaza Building, Ground Floor, Unit 14,
Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-2520337, 02-2500412,02-2542821
Fax: 02-2520337, 02-2500412
Email: m011707875@gmail.com,   mildee@cscoms.comLINE : m011707875

ค่าบริการแผ่นละ 350 บาทค่ะ แปลเร็วดีค่ะ แต่เราต้องเช็คข้อมูลดีๆ นะคะ แก้ไขได้ค่ะ

 

 • เตรียมเอกสารเสร็จ ก็ไปนัดวันไปทำวีซ่า กับทาง vfs ซึ่งสามารถทำการนัดได้ล่วงหน้ามากสุด 90 วัน
 • วันที่ต้องไปทำวีซ่า ก็เตรียมเอกสารข้างต้น และไปที่สำนักงาน vfs ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ ควรไปก่อนเวลาประมาณ 15 นาทีนะคะ
 • ค่าใช้จ่าย คนละ 2300 บาท รวมค่า service charges อีกประมาณ คนละ 1 พันกว่าบาท รวม ๆ ก็สามพันกว่าบาทต่อคน สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ค่ะ
 • หากต้องการให้ส่งไปรษณีย์ จะมีค่าจัดส่งอีกค่ะ
 • และหากต้องการทราบความเคลื่อนไหวจะมีบริการส่ง sms แจ้งว่าขณะนี้การดำเนินการถึงขั้นไหนแล้ว เสียอีกคนละ 70 บาทค่ะ หรือจะเลือกส่งให้คนใดคนหนึ่งก็ได้หากไปสมัครกันหลายคน แต่ขอแนะนำว่าไม่ต้องเสียก็ได้ค่ะ เพราะหลังจากสมัคร อีกประมาณ 2-3 วันก็ได้ไปรษณีย์ส่งถึงบ้านละค่ะ แต่เพื่อความสบายใจก็แล้วแต่ความเห็นส่วนบุคคลนะคะ

ขอบคุณที่อ่านมาจนจบ หวังว่าจะพอมีประโยชน์และเป็นข้อมูลให้กับคนที่กำลังจะไปทำวีซ่าเชงเก้นนะคะ

 

 

 

Comments

comments